4066.com

通知公告-4066.com_澳门金沙城娱乐中心

4066.com

English求职者

资讯动态

铸锻厂16项固定资产处置清单

发布时间:2020-07-29 文章来源: 阅读次数:
序号 资产编号 资产名称 型号及规格 购置年月 台数 备注
1 6744-7018 三坐标测量划线仪 SZJ-251010 2004-5-1 1 以现场实物为准
2 5633-0664 震动落砂床 ZSD-14 2006-5-25 1 以现场实物为准
3 5633-0665 震动落砂床 ZSD-14 2008-5-25 1 以现场实物为准
4 3641-0006 交流电焊机 BX1-300 1961-1-1 1 以现场实物为准
5 3641-0396 交流弧焊机 BX1-300 1975-1-1 1 以现场实物为准
6 3641-0478 硅整流电焊机 EX5-500 1976-4-1 1 以现场实物为准
7 3641-0482 交流电焊机 BX3-500-2 1988-8-1 1 以现场实物为准
8 3641-1109 交流弧焊机 BV8-500 1995-5-1 1 以现场实物为准
9 3641-1110 交流弧焊机 BV8-500 1995-5-1 1 以现场实物为准
10 3641-1216 硅整流焊机 ZXG-500 2006-7-30 1 以现场实物为准
11 3641-1247 交流电焊机 BX1-500 1997-3-1 1 以现场实物为准
12 3641-1249 交流弧焊机 BV8-300 1993-11-1 1 以现场实物为准
13 3641-7105 逆变式电焊机 ZX7-500S 2008-2-1 1 以现场实物为准
14 3649-0912 交直流弧焊机 BV8-500 2006-12-31 1 以现场实物为准
15 3641-0481 交流电焊机 BX3-500-2 1987-6-1 1 以现场实物为准
16 3641-1023 交流电焊机 BX1-500F-3 1993-1-1 1 以现场实物为准
合计     16  
                                                     联系人:李建峰   
                                                 电话:64961035
                                               注:表中设备详情以现场实物为准      
XML 地图 | Sitemap 地图
XML 地图 | Sitemap 地图